Joan Güell, 198 08028 Barcelona

    7 d'Abril de 2020.......

 14 d' Abril ......

 21 d' Abril sessió de cinema..... 

 28 d' Abril:pregària per les vocacions sacerdotals