Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Dia  25

pregària

per les vocacions sacerdotals i religioses