Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Patronat

        Aquest any el Patronat de la Residència s’ha reunit quatre vegades en els dies: 23 de març, 21 de maig, 22 de juny i 6 de juliol sense prendre cap acord vinculant. La primera reunió es va celebrar el dia de la festa patronal de la Residència: la festa de Sant Josep Oriol. Va presidir la reunió el Sr. Cardenal, acompanyat del bisbe de Sant Feliu,Mons. Agustí Cortés i amb l’assistència de tots els patrons. Acabada la reunió van compartir el dinar amb tots els residents. Va centrarse en elogiar les obres realitzades i es va fer una explicació de com s’havia realizar el finançament.

 

         Quan a les obres cal dir que es van realitzar amb rapidesa i van molestar molt poc, per no dir gens, als residents, i es van inaugurar oficialment el dia de Sant Josep Oriol. Han consistit amb ampliar la Residència amb un nou pis a la façana del carrer Joan Güell (amb set habitacions, una gran sala i un despatx); amb la construcció de dues ascensors que substitueixen la fins ara existent; i en anivellar l’entrada fent desaparèixer les barreres arquitectòniques existents. La despesa total ha estat de:  1.193.255’43 €, que ha estat totalment finançat per la Residència.

 

         La reunió del mes de maig es va celebrar en el despatx que té el bisbe auxiliar en el Bisbat. A més de temes de tràmit es van presentar els comptes de l’any anterior, constatant una vegada més la desproporció entre les entrades i les quantioses despeses. A la reunió del mes de juny, celebrada a la Residència es va presentar una oferta per part de l’OBA d’unes habitacions que havien deixat les monges a la residència Sol Ponent de Sant Andreu de la Barca perquè podessin ser destinades a residents necessitats de més atencions sanitàries; i també es van tractar altres temes relacionats amb l’escriptura notarial del terreny de la Residència i del Convictori. Finalment a la reunió de juliol, que es va celebrar a la residència Sol Ponent, es va constatar la no viabilitat de les habitacions ofertes. En el llibre d’actes del Patronat es poden llegir la totalitat dels temes tractats en cada una de les reunions.

 

         El dia 17 de juliol el Patronat va enviar una carta oberta a tots els preveres de la Província Eclesiàstica de Barcelona per notificar-els-hi que havien finalitzat les obres d’ampliació i remodelació d’alguns elements de la Residència, notificant que així s’han pogut atendre totes les peticions d’ingrés que s’havien fet. Per altra part presenta la valoració positiva de les millores que s’han fet i a la vegada agraeix a les persones que han ajudat econòmicament, i també la comprensió i paciència dels residents per la incomoditat que han viscut a causa de les mateixes obres. Finalment afirma que segueix treballant en futures millores que han estat programades. A l’apèndix d’aquesta Memòria es pot llegir el text de la carta.   

 

         Durant l’any no s’ha canviat cap dels membres del Patronat, i segueix mancant en ell la presència del rector de a Residència, que des de la marxa de Mn. Joan Rodríguez no ha estat nomenat cap substitut. Així el 31 de desembre formen el Patronat els següents:

        Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i delegat permanent del’Arquebisbe

        Mn. Josep Maria Turull, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona

        Mn. Jaume Berdoy, designat pel bisbe de Sant Feliu

        Mns. Salvador Cristau, designat pel bisbe de Terrassa

        Mn. Josep Serra, canonge elegit pel Capítol catedralici

        Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors de Barcelona

        Mn. Lluís Bonet, resident elegit pel col·lectiu de preveres            

         A les reunions també hi assisteix, com a secretari, el Sr. Ramon Lóbez, auxiliar de la direcció de la Residència.

 

         De cara el proper any és d’esperar que aviat serà nomenat el nou rector el qual formarà part del Patronat, i que hi haurà la renovació dels Patrons que estatuàriament es fa cada quatre anys,  ja que és molt important per la vida de la Residència el bon funcionament d’aquesta entitat que vetlla perquè la direcció de la Residència Sacerdotal realitzi bé el seu deure d’atenció als sacerdots acollits a ella, treballant perquè en el règim intern de la casa, en tots els seus aspectes, hi hagi un bon funcionament dels serveis necessaris i útils per a la vida dels preveres residents.