Joan Güell, 198 08028 Barcelona

Josep Perarnau

image

      Naixement el 8 juliol de 1928 a Avinyó (Bages)

      Estudià a Solsona,

      Ordenat sacerdot 31 de maig de 1952 a Barcelona,

 • batxiller en Teologia per la Universitat de Salamanca,

 • llicenciat en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma,

 • doctor enTeologia, amb una tesi sobre el Concili Vaticà II, per la Facultat de Teologia de Barcelona (1975),després d’haver estudiat també a la Universitat de Munic. Igualment,

 • llicenciat en Filosofia i Pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi de llicenciatura en Filosofia sobre Felip de Malla (publicada parcialment el 1978),

 • llicenciat en Història i Geografia, amb una altra tesi en Història sobre un procés inquisitorial contra uns beguins catalans de mitjan segle xiv (1980).

 • professor de Gramàtica al Seminari de Solsona (1953-1954),

 • professor de Teologia i Filosofia *als Seminaris de Sogorb-Castelló                                                                                                                                     *a la Facultat de Teologia de València

                                                      * a la Facultat de Teologia de Catalunya

 • professor, des de 1994, a la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani de la Pontificia Università Antonianum de Roma.

 • Consultor del bisbe Josep Pont i Gol, llavors a Sogorb-Castelló, assistí al Concili Vaticà II 

 • Inicià una edició crítica i traducció al català de les constitucions, decrets i declaracions conciliars, d’una gran riquesa documental.

 • Fundador de l’Associació de Teòlegs Catalans, del Centro Italiano di Lullismo i de l’Aula Lul·liana de Barcelona.

 • Fundador i director (1974) de la col·lecció «Studia, Textus, Subsidia», de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l’anuari «Arxiu de Textos Catalans Antics» (ATCA), el primer volum del qual aparegué el 1982, i de les Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO), publicades a partir de 2004.

 • President de l’Associació Catalana de Filosofia Medieval del 1988 fins al 1990, any en què fou elegit membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

 • *Premi de la Crítica de «Serra d’Or» (1993),                                                                                

  *Premi Nacional de Cultura per a Investigació del Patrimoni Cultural                                                  

  *Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya el 1998 i                                            

  *Premi de la Crítica als Estudis Filològics (Modalitat Literatura) de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2000).

 • Censor a la Congregació per a la Causa dels Sants, del Vaticà, encarregat d’examinar el conjunt de l’obra lul·liana enviada a Roma.