Director

El Rector de la Residència és membre del Patronat de la Fundació i té cura del règim intern de la Casa en tots els seus aspectes, així com de la promoció i bon funcionament dels serveis necessaris o útils per al major bé dels residents, d’acord amb el Reglament de Règim Interior (art. 9.2. Estatuts Fundació Sant Josep Oriol).

Per a ingressar a la Residència l’interessat haurà de formular una sol·licitud al Rector d’aquesta

És molt convenient que el resident tingui testament fet o que deixi indicat per escrit al Rector el que hom desitja que s’executi en cas de defunció.

Fins el mes de novembre del 2013 ha estat Rector  Mn. Francesc Raventós i Pujol.

Des d’el mes de novembre de 2013 Mn. Joan Rodriguez i Gómez.

El  nou rector es Mn. Josep Serra i Colomé (setembre 2016)