L’aportació econòmica

La Residència cobra mensualment dels residents la quantitat estipulada pel Patronat, que resulta ser molt inferior del que li correspondria, ja que, per voluntat episcopal, el cost no ha de superar el poc que ingressen mensualment els mossens. Cada any es revisarà la quantitat aportada tenint present l’IPC i l’augment que hagi pogut tenir de la retribució que reben. El que falta per cobrir, de les despeses, ho aporta la Residència.

Els residents cal que prenguin consciència de l’estat deficitari a què mensualment es veu obligada l’economia de la Casa. A part d’altres mitjans que té la Residència per a cobrir el dèficit, ells la poden ajudar aportant-hi donatius i deixant algun llegat en el propi testament.

La Residència procedirà al cobrament de la despesa mensual, per mesos vençuts. Es cobrarà l’import de l’estança (segons sigui habitació individual o apartament), més la despesa de menjar (els d’apartament segons els blocs d’àpats que facin al menjador), i també les despeses que hagin tingut de telèfon, electricitat, manteniment informàtic, gas (per als d’apartament) i altres despeses que es puguin presentar.

Només es descompta la despesa del menjar quan el Resident estigui absent de la Residència més d’un mes, per vacances o malaltia.

Els serveis complementaris prestats per la Residència o les compres que els hagin pogut fer les responsables seran facturats a finals del mes, diferenciats de la resta de conceptes.

Quan el resident sofreixi una incapacitació o un empitjorament del seu estat físic o psíquic caldrà que cuidi de les seves pertinences la persona indicada en el full d’ingrés (el Rector de la Residència, familiar o amic).

Els residents, per no crear greuges comparatius, no han de donar propines directament al personal que presta el seu treball a la Residència. Sempre que se’n vulguin donar cal fer-ho per mitjà de la Direcció o d’acord amb ella.