Atenció sanitària

La Residència disposa d’un servei mèdic propi, amb visites periòdiques i sempre que se’l crida. Els residents poden seguir amb el seu metge i amb les mútues d’assegurances en les quals estan inscrits en ingressar. Cal, però, que el servei d’infermeria de la Casa tingui el carnet original o la fotocòpia d’aquestes assegurances.

La Residència compta amb una persona com a responsable sanitària amb la titulació idònia que, ajudada per auxiliars sanitaris, es responsabilitza juntament amb la direcció dels aspectes següents:
a) Accés dels residents a l’atenció sanitària necessària.
b) Organització i control dels medicaments.
c) Supervisió dels menús i pautes d’alimentació.
d) Control assistencial de cada resident.
e) Condicions higièniques de l’establiment, dels residents i del personal.
f) Facilitar l’adquisició dels medicaments a l’ambulatori de la Seguretat Social i a la farmàcia, si el resident no diu res en contra.

El resident, en el moment del seu ingrés, haurà de fer els tràmits corresponents per a procedir al canvi de metge de capçalera de la Seguretat Social, corresponent al domicili de la Residència.

Els medicaments que hagin estat prescrits facultativament a cada resident seran administrats i custodiats, en la farmaciola de la Residència, pel personal responsable. En aquest sentit no es permet l’existència de cap tipus de medicació o material sanitari a les habitacions dels residents, fora que es disposi de l’autorització de la direcció del Centre i amb el coneixement i control del personal responsable.

Les despeses econòmiques que s’originin pel trasllat del residents a clíniques, hospitals o ambulatoris, com per l’atenció d’algun metge especialitzat o medicació especialitzada que superin la cobertura que faci la Seguretat Social, o la mutualitat del resident o el servei mèdic propi de la Residència, seran abonades pel mateix resident, d’acord amb les seves possibilitats.

Els residents estan obligats a permetre els exàmens mèdics que indiqui la direcció, fets pel Metge o la responsable sanitària de la Residència. Tanmateix seran d’obligat compliment les normes i pautes donades per ella.

El resident és responsable de la seva higiene personal, sempre que sigui possible fer-se-la ell mateix. En els altres casos el personal cuidador s’encarregarà d’ajudar a fer, o de fer, aquesta higiene.
Per a demanar l’ajuda d’un auxiliar sanitari, fora d’una urgència, cal sol·licitar-la sempre a la responsable i no pas al mateix sanitari.