L’habitació

La Residència facilita el mobiliari necessari. En el cas de voler tenir a la pròpia habitació algun moble personal de la seva propietat, caldrà tenir l’aprovació del Rector.

El resident tindrà cura de tots els mobles i objectes, tant els personals com els de la Residència, avisant de qualsevol desperfecte que hi descobreixi.

El resident col·laborarà en l’endreçament de la seva cambra, evitant el desordre i l’amuntegament d’objectes i papers ja que s’han de respectar les condicions de netedat, d’habitabilitat i d’higiene.

El resident tindrà cura de la utilització dels llums i les aixetes. Evitarà d’abocar en el WC materials que l’espatllin. En el cas d’una absència de dies, tindrà present de tancar l’aixeta de pas de l’aigua i de l’electricitat.

Els residents han de tenir a l’habitació els menys aliments possibles, com són fruita, bombons, galetes… la religiosa responsable del pis tindrà coneixement del lloc on els guarda per a respectar, si s’escau, les dietes específiques establertes per prescripció facultativa, com també per a evitar el deteriorament dels productes.

Per a clavar claus a les parets, a fi de penjar-hi algun quadre o per altres raons, sol·licitaran l’autorització expressa de la direcció la qual avisarà l’operari corresponent. Per tant no podran fer aquest servei altres operaris o persones amigues dels mossens, si no ho sap el rector.

Per tal de facilitar la neteja de les habitacions, sempre que sigui possible els residents la deixaran lliure en aquella estona.