Normes generals de funcionament i convivència

Les normes de funcionament intern, els horaris i les activitats que pugui tenir la Residència s’han concretat per ajudar la bona convivència de tots, donada la característica de la Casa. Cal esforçar-se entre tots, direcció i residents, per crear i mantenir a la Residència un clima d’ambient familiar.

Les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu tenien cura dels malalts, de la infermeria i del personal que els ajudava en aquesta tasca. També tenien cura de la neteja i del personal assalariat que la realitza, com també de la cuina i del menjador amb el personal corresponent. Però aquesta comunitat de religioses ja ens ha hagut de deixar per falta de personal. I s’encarrega de tot això personal seglar.

El resident pot entrar i sortir de la Residència al seu albir, a les hores que la porteria està oberta: de 6’30 del matí a les 21’30 hores. Per raons de seguretat, dels residents i de la mateixa Residència, per a sortir en altres hores cal informar-ne el Rector. Si un resident preveu que per raó de la sortida no ha de participar d’algun àpat, cal que amb antelació suficient, si pot ser el dia anterior, ho comuniqui al personal que atén en el menjador; i si ha d’estar una o més nits fora de la Residència ho comunicarà al Rector, amb antelació suficient, deixant-li un telèfon o una adreça de contacte per si sorgís una urgència. Ja que tots els residents són grans, sempre serà una excepció el retorn en hores en què la Residència està tancada. En el cas de convenir que algun mossèn surti o retorni a les hores de la nit, el Rector deixarà la clau a l’interessat. La clau del carrer, per la seguretat de la Residència, no l’ha de tenir en possessió cap resident: el Rector la deixarà sempre que convingui.

Els mossens que presumptament estan incapacitats, a criteri dels seus encarregats o del Rector, i amb la finalitat de la seva protecció, sortiran sempre acompanyats de familiars o altres persones conegudes de la direcció. Es recomana a tot resident portar sempre una targeta amb la direcció de la Residència per tal de poder avisar en cas d’accident.

Els familiars i amics dels mossens residents podran visitar-los a qualsevol hora del dia, des de les nou del matí fins a les nou del vespre, llevat de les hores dels àpats. Les visites s’efectuaran normalment a les sales adjuntes a la porteria, però en cas de pujar a l’habitació del mossèn evitaran parlar de manera que puguin molestar els veïns. Els visitants, preveres o laics, sempre han de comunicar la seva presència a la recepció, on la portera (o porter) comunicarà al mossèn, per telèfon, la visita. Els familiars o amics no poden estar als espais de la Residència amb animals de companyia.

Per a celebrar reunions i convivències a la Residència caldrà l’autorització prèvia i explícita del Rector.

Els residents podran participar lliurement en totes les activitats que organitzi la Residència: eucaristies o altres actes religiosos, culturals com conferències, projeccions, excursions… però per fomentar l’ambient de germanor i de família es recomana que es faci tot el possible per participar-hi. D’una manera especial es recomana assistir a l’acte pietós que se celebra cada dia al vespre abans de sopar, és a dir rosari i Vespres.

Els residents poden utilitzar les instal·lacions, els objectes i aparells de la Residència tenint-ne cura. Quan es detecti alguna anomalia en aquestes instal·lacions comunes o en les de les habitacions pròpies caldrà que ho comuniquin a la direcció.

Podran també fer ús dels llibres de les dues sales de biblioteca, retornant els llibres al seu lloc un cop usats. Si els cal emportar-se algun llibre a l’habitació deixaran en el seu lloc del prestatge un senyal amb el seu nom i amb el del llibre. Quan el retornin el col·locaran al seu lloc o el deixaran sobre la taula si no recorden on estava.

Sempre que necessitin la prestació del treball d’algun operari (lampista, fuster, pintor, informàtic…) en faran conèixer el motiu a la direcció, la qual en veurà la conveniència i coordinarà la seva vinguda amb altres treballs. Les despeses que ocasioni el treball les abonarà la Residència, excepte quan el treball realitzat sigui quelcom de gust personal. Els residents no han de demanar directament l’execució de cap treball als operaris o al personal de servei de la Residència.

Els residents garantiran el silenci en favor dels altres residents, especialment durant la nit (de dos quarts d’onze del vespre fins les set del matí) i durant la migdiada per facilitar així el repòs dels residents. Evitaran els sorolls i procuraran la utilització amb volum moderat de la televisió, ràdios, tocadiscos.

No es podran rebre telefonades de l’exterior des de dos quarts de deu del vespre fins les set del matí, ja que queda tancada la centraleta i són desviades les trucades. I, llevat de casos urgents, no es passarà cap trucada als residents. Per trucar a l’exterior es podrà utilitzar el telèfon de les habitacions a qualsevol hora del dia o de la nit, procurant sempre, especialment a la nit, de no molestar els veïns.

És molt convenient que el resident tingui testament fet o que deixi indicat per escrit al Rector el que hom desitja que s’executi en cas de defunció. En tota defunció la Residència posarà tots els mitjans al seu abast per celebrar unes exèquies dignes i complir el que el mateix resident hagi indicat.