Presentació

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol és la concreció externa de l’objecte i el fi de la Fundació Sant Josep Oriol, essent per tant la seva finalitat primordial l’exercici de la pietat i la caritat cristianes en forma de prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots que es trobin en situació de jubilació legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà i en tinguin necessitat (art. 2. Estatuts Fundació Sant Josep Oriol).

El Rector de la Residència és membre del Patronat de la Fundació i té cura del règim intern de la Casa en tots els seus aspectes, així com de la promoció i bon funcionament dels serveis necessaris o útils per al major bé dels residents, d’acord amb el Reglament de Règim Interior (art. 9.2. Estatuts Fundació Sant Josep Oriol).

El present Reglament constitueix la norma bàsica de funcionament intern de la Residència.