Els serveis litúrgics

Els residents sempre podran celebrar o concelebrar l’Eucaristia en la capella de la Residència. Utilitzaran els paraments de què disposa la casa o els seus propis ornaments: llibres i calzes, que guardaran en la seva habitació o en el lloc que els deixi disponible la persona que té cura de la sagristia.

Els residents, que per als seus ministeris fora de la Residència ho necessitin, podran fer servir els llibres litúrgics, els Sants Olis o emportar-se l’Eucaristia, havent avisat la responsable de la sagristia. Amb més gran motiu cal demanar-ho a ella si és un sacerdot aliè a la Residència.

L’horari apropiat per a celebrar la Missa és el temps que hi ha des de les vuit fins a les onze del matí. Per fer-ho a altres hores caldrà demanar-ho a la persona que té cura de la Sagristia.

La capella del primer pis, al costat de la infermeria, és d’ús exclusiu dels malalts i impossibilitats. Cada dia a les onze se celebrarà una Concelebració per facilitar-los la participació. En aquesta capella no s’hi celebrarà cap més Missa sense permís del Rector.

Els dies en què hi ha una Concelebració festiva de la Residència, tots els sacerdots residents procuraran participar-hi fora del cas que estiguin impedits o tinguin un servei a realitzar en un altre lloc. A la Residència, aquells dies, no se celebraran altres Misses sense l’autorització del Rector.

El resident que vulgui celebrar un acte religiós en la capella de la Residència amb familiars o amics haurà de tenir l’autorització expressa del Rector. També necessita aquesta autorització el sacerdot no-resident que demani per celebrar la Missa o algun sagrament.