Sistema d’admissió

Per a sol·licitar ingrés a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol s’ha de ser prevere del presbiteri diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona o de la diòcesi de Sant Feliu o de la de Terrassa, que es trobi en situació de jubilació civil i ministerial legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà, i tingui un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària. Igualment, amb el vist i plau del Patronat, hi podran ingressar els preveres en edat de jubilació que ho demanin i que, per petició del seu Bisbe, continuïn en actiu en el ministeri pastoral.

Per a ingressar a la Residència l’interessat haurà de formular una sol·licitud al Rector d’aquesta, en la qual constin nom i cognoms; data i lloc de naixença; el seu DNI; l’adreça i el telèfon del lloc on resideix en el moment de fer la sol·licitud; la diòcesi on està incardinat i el càrrec actual o l’últim que ha tingut. Indicarà si, en cas de necessitat o incapacitació, és el Rector de la Residència o una altra persona qui cuidarà dels seus béns. Igualment indicarà la persona a avisar en cas de malaltia o traspàs.

Acompanyant aquesta documentació, en els dies previs a l’ingrés, haurà de lliurar un informe mèdic, juntament amb la fotocòpia del DNI, de la cartilla de la Seguretat Social i la relació de les mútues o altres entitats mèdiques a les quals estigui associat. En aquest certificat mèdic hi han de constar les malalties actives, les al·lèrgies i contraindicacions, la medicació que té prescrita i si li cal algun règim dietètic.

La majoria de les habitacions de la Residència són individuals, però hi ha també alguns apartaments per a dues persones. En ells hi podran ingressar el prevere amb la seva germana o amb la serventa (en casos excepcionals i amb el vist i plau del Patronat, pot ser ocupat l’apartament pel mossèn i un altre familiar). També caldrà aportar les dades personals i mèdiques de la persona que pugui acompanyar el mossèn en un d’aquests apartaments.

Cal saber que la germana, minyona o persona que acompanya algun mossèn, en el cas que li sobrevisqui, buscarà una nova residència en un termini limitat. La direcció, a la vegada, es compromet a ajudar la interessada a buscar la solució més adequada.

Tal com està actualment estructurada la Residència i pel bé dels residents que hi són atesos, no es poden admetre els mossens que, per la causa que sigui, no es valguin per ells mateixos o no puguin ser atesos amb els mitjans normals amb què compta la Institució. Tampoc no poden entrar a la Residència els mossens amb antecedents psiquiàtrics o esquizofrènics, amb malalties contagioses o que necessiten atenció mèdica continuada.

Excepcionalment sacerdots d’altres diòcesis, que no són de la Província Eclesiàstica de Barcelona, podran ser admesos a la Residència amb l’aprovació prèvia del Patronat i la petició escrita del Prelat propi. També, en el cas d’haver-hi habitacions individuals disponibles, i a criteri del Rector, sacerdots transeünts podran dormir una o més nits a la Residència com també usar el servei de menjador, havent avisat prèviament.